Medezeggen­schaps­raad

Op Broklede is een actieve medezeggenschapsraad. De leden overleggen intensief en in open sfeer met de directie over schoolspecifieke beleidszaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven op welke onderwerpen de MR bevoegdheden heeft (inspraak of advies).

Broklede heeft ook enkele afgevaardigden (medewerkers en ouders) in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Stichting VO de Vechtstreek. In de GMR worden de onderwerpen geagendeerd die relevant zijn voor beide scholen uit de stichting.

 

MR voorzitter: Marco van Doorn
MR secretaris: Aafke Bollema

GMR voorzitter: Robin Bakker