Leerlingbegeleiding

Broklede staat bekend om haar prettige, laagdrempelige contact tussen medewerkers en leerlingen en om haar veilige leerklimaat. Dit blijkt onder andere uit de recente tevredenheidsonderzoeken. De zorg en begeleiding van leerlingen door docenten, mentoren en de leden van het zorg- en begeleidingsteam is gericht op het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leeropbrengsten. Deze werkwijze vormt de basis voor het realiseren van passend onderwijs op Broklede.

Aan het begin van het schooljaar stelt elke leerling samen met de mentor en de ouders een ontwikkelplan op waarin de doelen voor dat schooljaar geformuleerd worden. Hiermee worden de autonomie en daarmee de motivatie van leerlingen bevorderd. De doelen gaan over de brede ontwikkeling van de leerling: leeropbrengsten, persoonlijke ontwikkeling, talenten, etc. 

Gedurende het schooljaar volgen we in lijn met onze kwaliteitsjaaragenda nauwgezet de voortgang van de leerlingen. In de gesprekkencyclus tussen leerling, mentor en ouders kunnen indien gewenst of nodig afspraken gemaakt worden over intensievere begeleiding in of buiten de reguliere les. Dit kan inhouden dat een leerling gebruik gaat maken van steunles (maatwerk) en/of een talentprogramma. Sommige leerlingen worden naar aanleiding van een voortgangsgesprek in contact gebracht met een remedial teacher, faalangst reductietrainer, hoogbegaafdencoach, persoonlijk begeleider of zorgcoördinator. 

Broklede biedt veel kansen aan leerlingen en vindt het belangrijk dat leerlingen het onderwijsniveau volgen dat bij hen past. De afgelopen jaren zijn er zowel in de onder- als in de bovenbouw veel leerlingen opgestroomd naar een hoger niveau. Deze leerlingen hebben veelal de school succesvol verlaten.